Quy chế tổ chức và hoạt động Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam 28/07/2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ CHỬ VIỆT NAM

 

Điều 1. Ban liên lạc lâm thời Họ CHỬ Việt Nam

 1. Ban liên lạc lâm thời Họ CHỬ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban liên lạc lâm thời) được thành lập theo sáng kiến của nhóm sáng lập viên và hoạt động cho đến khi Ban liên lạc Họ CHỬ Việt Nam chính thức được thành lập.
 2. Thành viên Ban liên lạc lâm thời Họ CHỬ Việt Nam gồm:

a) Các cá nhân họ CHỬ tự nguyện tham gia, nhận trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và được đa số thành viên sáng lập bầu vào Ban liên lạc lâm thời

b) Đại diện của các gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ ở các địa phương được bổ sung trong quá trình kết nối.

Điều 2. Mục đích hoạt động của Ban liên lạc lâm thời

 1. Kết nối các gia tộc, chi, nhánh, gia đình, cá nhân họ CHỬ ở mọi miền đất nước Việt Nam và Việt kiều họ CHỬ ở nước ngoài thành một cộng đồng phát triển bền vững.
 2. Tạo điều kiện để các thành viên họ CHỬ hướng về cội nguồn Đức thánh CHỬ ĐỒNG TỬ, cùng nhau đoàn kết xây dựng gia đình, dòng họ phát triển bền vững.
 3. Giáo dục các thế hệ học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban liên lạc lâm thời

 1. Làm đầu mối liên lạc, tổ chức đối nội, đối ngoại, trao đổi thông tin về họ CHỬ Việt Nam.
 2. Phát triển kết nối các gia tộc, chi, nhánh, các gia đình, cá nhân họ CHỬ trên toàn quốc và Việt kiều họ CHỬ ở nước ngoài thành Họ CHỬ Việt Nam. Hướng dẫn các gia đình họ CHỬ lập gia phả gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ ở các địa phương (làng, xã, tỉnh/ thành) để kết nối họ CHỬ toàn quốc.
 3. Tổ chức các hoạt động của họ CHỬ toàn quốc như: Họp họ CHỬ, hoạt động tâm linh hướng về cội nguồn, tưởng nhớ, biết ơn công đức tổ tiên họ CHỬ.
 4. Tổ chức mừng thọ người cao tuổi từ 90 trở lên trong họ CHỬ.
 5. Tổ chức các hoạt động giao lưu, khuyến học, khuyến tài, tài trợ, hỗ trợ nhằm tăng cường hiểu biết giữa các gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ, động viên con cháu tích cực học tập, chia sẻ kinh nghiệm của những người thành đạt, liên kết doanh nghiệp, hợp tác làm ăn, tài trợ, công đức cho việc tu bổ các di tích của dòng họ, hỗ trợ những thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 6. Quản lý tài chính và tài sản bằng quy chế do Ban liên lạc lâm thời xây dựng và ban hành.
 7. Các nhiệm vụ khác phù hợp với mục đích hoạt động.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Ban liên lạc lâm thời

 1. Ban liên lạc lâm thời hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch. Ý kiến cá nhân được bảo lưu nhưng phải thực hiện theo ý kiến đa số. Ý kiến đa số là ý kiến được 2/3 thành viên có mặt trở lên đồng ý tại cuộc họp có trên 1/2 số thành viên Ban liên lạc lâm thời tham dự.
 2. Các hoạt động đều phải có chương trình, kế hoạch được thông qua từ đầu năm dương lịch và công khai trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội (trừ các trường hợp đột xuất). Khi kết thúc hoạt động phải có báo cáo công khai trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội.
 3. Ban liên lạc lâm thời không can thiệp vào các hoạt động của các gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ ở các địa phương nhưng có thể phối hợp với các hội đồng gia tộc hoặc tổ chức đại diện gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ để tổ chức các hoạt động theo chương trình và kế hoạch của mình hoặc có thể tham gia, hỗ trợ các hoạt động của các gia tộc, chi, nhánh họ CHỬ ở các địa phương khi được yêu cầu và điều kiện cho phép.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức và các nhóm hoạt động của Ban liên lạc lâm thời

 1. Cơ cấu tổ chức của Ban liên lạc lâm thời bao gồm:

– Trưởng ban phụ trách chung;

– 01 Phó Trưởng ban thường trực phụ trách Nhóm hành chính, tổng hợp;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm phát triển kết nối họ CHỬ;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm giáo dục, khuyến học, khuyến tài;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm thông tin và truyền thông;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm tài chính và vận động tài trợ;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm kết nối doanh nghiệp, doanh nhân;

– 01 Phó Trưởng ban phụ trách Nhóm tổ chức sự kiện;

– Các Phó Trưởng ban là đại diện của các chi họ, dòng họ ở các địa phương (được bổ sung trong quá trình phát triển mạng lưới kết nối dòng họ);

– Các Ủy viên.

 1. Các nhóm hoạt động của Ban liên lạc lâm thời:

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban liên lạc lâm thời thành lập các nhóm giúp việc do các thành viên Ban liên lạc lâm thời phụ trách và điều hành các nhóm giúp việc sau:

– Nhóm hành chính, tổng hợp;

– Nhóm phát triển kết nối họ CHỬ;

– Nhóm giáo dục, khuyến học, khuyến tài;

– Nhóm thông tin và truyền thông;

– Nhóm tài chính và vận động tài trợ;

– Nhóm kết nối doanh nhân và doanh nghiệp;

– Nhóm tổ chức sự kiện.

Các nhóm hoạt động khác có thể sẽ hình thành theo nhu cầu hoạt động của Ban liên lạc lâm thời.

Điều 6. Quản lý tài chính và tài sản của Ban liên lạc lâm thời

 1. Tài chính của Ban liên lạc lâm thời
 2. Nguồn thu tài chính:

– Từ đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tập thể trực tiếp cho các hoạt động Ban liên lạc lâm thời.

– Từ các khoản thu hợp pháp từ hoạt động của Ban liên lạc lâm thời.

 1. Các khoản chi:

– Chi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 3 theo kế hoạch hàng năm (không bao gồm các khoản chi của các cá nhân tham dự các hoạt động).

– Chi cho duy trì trang thông tin điện tử, dịch vụ điện thoại, bưu điện, trang thiết bị văn phòng.

– Chi cho tổ chức các cuộc họp của Ban liên lạc lâm thời.

– Chi cho các hoạt động khác phù hợp với mục đích, nhiệm vụ của Ban liên lạc lâm thời.

 1. Tài sản của Ban liên lạc lâm thời

Tài sản của Ban liên lạc lâm thời là những tài sản thiết yếu phục vụ cho hoạt động của Ban liên lạc lâm thời bao gồm: tên gọi, logo, các địa chỉ thông tin liên lạc, cơ sở dữ liệu thông tin điện tử, trang thiết bị văn phòng và các tài sản khác được hình thành từ quá trình hoạt động, từ việc mua sắm và từ quà tặng.

 1. Quản lý tài chính và tài sản
 2. Ban liên lạc lâm thời mở tài khoản tại ngân hàng để phục vụ thu và chi, lập sổ theo dõi tài chính và tài sản.
 3. Việc quản lý tài chính và tài sản được thực hiện theo quy định chung của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính và tài sản nội bộ do Ban liên lạc lâm thời xây dựng và ban hành, đảm bảo các nguồn thu tài chính và tài sản được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch hàng năm.

Điều 7. Địa chỉ thông tin liên lạc

Địa chỉ trang thông tin điện tử Họ CHỬ Việt Nam: http://hochu.vn

Địa chỉ trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/donghochu/

Địa chỉ thư điện tử: blllt@hochu.vn

Điều 8. Điều khoản thi hành

 1. Quy chế này đã được các thành viên của Ban liên lạc lâm thời thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2017.
 2. Quy chế này áp dụng đối với tập thể và cá nhân thành viên Ban liên lạc lâm thời; đại diện gia tộc, chi, nhánh, gia đình, cá nhân họ CHỬ khi kết nối và tham gia các hoạt động với Ban liên lạc lâm thời.
 3. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung nếu có gia tộc, chi, nhánh, gia đình, cá nhân họ CHỬ đề nghị và được đa số các thành viên trong Ban liên lạc lâm thời thông qua.

 

TM BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI

     TRƯỞNG BAN            

 

 

     CHỬ ĐỨC NHÃ           

Tag :