Dự thảo Điều lệ Quỹ khuyến học của Họ Chử Việt Nam 26/05/2017

DỰ THẢO

Điều lệ Quỹ khuyến học của Họ Chử Việt Nam

Hiếu học là một truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, các thế hệ con cháu của dòng tộc họ Chử đã cùng nhau vượt khó trong học tập và rèn luyện để vươn lên trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

Những nỗ lực vượt khó đó của con cháu dòng tộc họ Chử qua các thế hệ được khích lệ mạnh mẽ và sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp hơn nữa nếu được quan tâm tiếp sức kịp thời từ nguồn đóng góp của dòng họ, các Mạnh thường quân.

Từ nay Ban Quản lý Quỹ khuyến học của tộc họ Chử sẽ tương trợ khuyến khích việc học cho con cháu của dòng tộc họ Chử đang sinh sống trên các vùng miền của đất nước và ở nước ngoài.

Chương I
TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH CỦA QUỸ

Điều 1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Khuyến học Họ Chử Việt Nam (Hoặc  Quỹ Khuyến học Chử Sư Văn)

Điều 2. Quỹ Khuyến học tộc họ Chử là tổ chức xã hội do Tộc họ Chử sáng lập và tham gia quản lý, điều hành, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, theo nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận, nhằm tương trợ, khen thưởng, khuyến khích con cháu của dòng tộc họ Chử , góp phần thiết thực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Quỹ Khuyến học tộc họ Chử do Hội đồng thành viên Họ Chử Việt Nam quản lý. Tài chính của Quỹ do đóng góp tự nguyện của bà con trong dòng tộc, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đối tượng thụ hưởng: là con cháu phía nội trực hệ của dòng tộc họ Chử (Cha và ông Nội mang họ Chử ) và là cháu ngoại một đời của họ Chử (mẹ và ông ngoại mang họ Chử ).

TOÀN VĂN DỰ THẢO

Tag :